НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ
ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

Изявление относно ЗЧОД и Наредбите към него

Изтеглете документа:

ДО
ГОСПОДИН РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЯ ДО:
Народно събрание на Република България
Министър председател на Република България
Комисия по вътрешен сигурност и обществен ред при НС
Главен прокурор на Република България
Министър на вътрешните работиИЗЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: Среща на сдруженията, представляващи частната индустрия  за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) - член на Конфедерацията на европейските услуги за сигурност – (CoESS),  Националната асоциация на фирмите охраняващи с технически средства (НАФОТС) - член на Европейската организация на индустрията за електронни противопожарни и охранителни системи за сигурност – (Euralarm), Националната асоциация на лицата и сдруженията извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД), Национална браншова камара охранители и детективи (НБКОД), Българска Камара за охрана и сигурност (БКОС), Индустриален клъстер “Сигурност” (ИКС), Съюз на фирмите за охрана и сигурност (СФОС), изразяваме общото ни становище по новоприетия Закон за частна охранителна дейност (ЗЧОД) (Обн. - ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г., в сила от 31.03.2018 г.) и Проектите на Наредба за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД и Наредба за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията по ЗЧОД, публикувани на портала за обществено обсъждане на МВР на 12.03.2018г. преди влизането им в процедура по приемането им на 12.04.2018г.

На 26.03.2018 г. Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО), Национална асоциация на фирмите охраняващи с технически средства (НАФОТС) и Националната асоциация на лицата и сдруженията извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД) в качеството им на членове на Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност в ГДНП, изготвиха Становище, в което изразиха своята позиция по новия ЗЧОД и проектите на двете Наредби. Становището е изпратено до институциите, които изготвят и имат отношение към регламентиращите документи за охранителната индустрия:

Президент на Република България;
Председател на 44 Народно Събрание;
Председател на Комисията по Вътрешна сигурност и обществен ред при НС;
Министър на вътрешните работи;
Зам.- министър на вътрешните работи;
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ);
Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ).

На 30.03. 2018 г. позиция, приета на съвещание на ИКС, БКОС и СФОС и фирми от сектора са изпратени и до:
Министър председател на Р. България;
Омбудсман на Р. България;
Главен Прокурор;
Председател на Консултативния съвет по законодателство към председателя на 44-ия парламент;
Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред;
Както и сезиране на Европейската Комисия.

Считаме за необходимо и безусловно наложително влизането в сила на Закона   да бъде отложено за период не по-малък от една година от датата на обнародването му и/или до изработване и приемане на нов ЗЧОД. В този си вид Законът предвижда значителен брой промени от административен характер, въвеждането на които е свързано с много по-продължителен период от време от предвидения в § 16 от ПРЗ на ЗЧОД двумесечен гратисен период. Този проблем произтича от ЗЧОД и бе заложен въпреки предложенията, които Асоциациите, Сдруженията и Съюзите, представляващи индустрията за частна сигурност направихме пред законодателите.  

   Проектите за Наредби крещящо се нуждаят от съществени промени във философията им и произтичащите от нея правила, тъй като не кореспондират с реалността в нашия бранш, нито с декларираните от правителството цели за намаляване на административната и финансова тежест върху бизнеса.
Предложените Наредби водят до прекомерно много трудности, финансови и административни тежести и ангажименти от страна на фирмите, някои от които, както и сроковете за изпълнение,  водещи до обективна невъзможност за изпълнението им. Освен това има доста неясноти в редица текстове, което може да доведе до проблеми между фирмите и контролиращите ги органи.
Всички сдружения изразяваме готовност и желание активно да сътрудничим на законодателите, компетентните институции и частната индустрия за сигурност за пълноценен диалог и сътрудничество при промени на ЗЧОД и съответни подзаконови нормативни актове, съответстващи на европейските регламенти и право, социалната и икономическа действителност в страната и регламентиращи дейността ни в сферата на бизнес услугите и сектора на частните услуги за сигурност.
Категорично настояваме регламентиращите документи за нашата индустрия да са:
? съобразени с Конституцията на Р България;
? хармонизирани с европейските норми и добри практики;
? отдаващи дължимата роля и признание на неправителствените организации, представляващи фирмите, осъществяващи частни охранителни дейности;
? съобразени с действителността, отговорностите  и рисковия фактор, пред които се изправяме ежедневно;
? съдържащи коректни правила, работещи процедури и изисквания към бизнеса;
? определящи ясни и обективни критерии за контрол и независими контролни органи;
? недопускащи условия за корупционна среда, разправа с неудобните и търговия с влияние.

Изразяваме общия си апел да бъдат взети под внимание позициите на бранша в процеса на изготвяне на нормативната база в нашата индустрия, защитаваща както интересите на охранителния бранш, така и обществото и сигурността в страната.
Във връзка с изработването на устойчиво и работещо законодателство за нашата индустрия, създадохме работна група, състояща се от председателите на сдруженията, представляващи бранша, която е отворена за експертно участие към всички заинтересовани страни.
Решени сме да предприемем всички законови стъпки, включително и ефективни протести, за да защитим правата и интересите на фирмите и служителите, осъществяващи частна охранителна дейност.
Очакваме в срок до 30 април 2018 г. да отговорите на приложените Становище и Позиция относно ЗЧОД и проекто-наредбите, предоставени Ви от представляващите сектора неправителствени организации.

Приложения:
• Становище от 26 март 2018 г.
• Позиция от 02 април 2018 г. и приложението към нея.Председател на УС на НАФТСО - Александър Митев
Председател на УС на НАФОТС - Илиян Панчев
Председател на УС на НАЛСИЧОД - Боян Боянов
Председател на УС на НБКОД – Тодор Трифонов
Председател на УС на  БКОС – Николета Атанасова
Председател на УС на ИКС – Александър  Иванов
Председател на УС на  СФОС – Ангел Тянков